English

Накратко за трансперсоналната психология

  • Трансперсоналната психология разглежда психиката през призмата на една разширена и задълбочена концепция. Тя се занимава с човешката идентичност, надхвърляща рамките на Аза  - с цялостния комплекс тяло-ум-душа, в който елементите са неразривно свързани.
  • Трансперсоналната психология е холистичен подход, който търси възможностите за балансирано развитие на всички аспекти на човешкия живот – интелектуален, емоционален, духовен, физически, социален, творчески, в съзвучие с идеята за цялостност на битието и света.  
  • Трансперсоналната психология е дълбинна психология, продължител на изследванията върху съзнанието, започнати от Зигмунд Фройд, Карл Густав Юнг, Ото Ранк, Вилхелм Райх. К.Г.Юнг пръв въвежда термина „трансперсонален” (надличностен). 
  • Трансперсоналната психология изследва различните състояния и нива на съзнанието, използва техния потенциал за терапевтични цели, също така и за целите на самоактуализацията и личностното развитие.
  • Трансперсоналната психология признава както аналитичния, така и неинтелектуалния метод на познание, изучава и черпи идеи от различните философски, духовни и целителски практики на човешката цивилизация през вековете.
ПСИХОТЕРАПЕВТ